دکتر حامد ضامنیان
رشته تحصیلی : مدیریت زیرساخت
دانشگاه مربوطه : دانشگاه Purdue آمریکا
وضعیت : عضو هیئت علمی
زمینه های تحقیقاتی : مدیریت دارایی
دوره های آموزشی مدرس