دکتر مسلم شیخ خوشکار
رشته تحصیلی : مهندسی و مدیریت ساخت
دانشگاه مربوطه : دانشگاه علم و صنعت
وضعیت : دانشجوی دکترا
زمینه های تحقیقاتی : مدل سازی اطلاعات ساخت،ساخت ناب، شبیه سازی
دوره های آموزشی مدرس
وبینار کاربرد همزاد دیجیتال در صنعت ساخت -Digital twin -i4academy

کاربرد همزاد دیجیتال (Digital Twin) در صنعت ساخت

کاربرد همزاد دیجیتال (Digital Twin) در صنعت ساخت