دکتر مسلم شیخ خوشکار
رشته تحصیلی : مهندسی و مدیریت ساخت
دانشگاه مربوطه : دانشگاه علم و صنعت
وضعیت : دانشجوی دکترا
زمینه های تحقیقاتی : مدل سازی اطلاعات ساخت،ساخت ناب، شبیه سازی
دوره های آموزشی مدرس
همزاد دیجیتال digital twin i4academy

کاربرد همزاد دیجیتال (Digital Twin) در صنعت ساخت

کاربرد همزاد دیجیتال (Digital Twin) در صنعت ساخت