مهندس احسان نادری
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مکانیک گرایش تبدیل انرژی
دانشگاه مربوطه : دانشگاه تهران
وضعیت : فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مکانیک
زمینه های تحقیقاتی : گرایش تبدیل انرژی کنترل و بهینهسازی مشخصات عملکردی سایهبانها به منظور کاهش مصرف انرژی ساالنه ساختمان و افزایش آسایش حرارتی و بصری ساکنین
سوابق تحصیلی :

• "محاسبهی پارامترهای ترمودینامیکی فرایند سوختن پروپان به وسیلهی نرمافزار STANJAN و قانون اول"، دکتر افشاری، درس احتراق پیشرفته، دانشگاه تهران، اردیبهشت 1396 • "حل معادلهی اگزرژی در یک کانال نیمه بینهایت "، دکتر احسان هوشفر، درس ترمودینامیک پیشرفته، دانشگاه تهران، دی ماه 1395 • " طراحی سیستم تهویه مطبوع برای یک بیمارستان چهار طبقه " )-four a for Design System HVAC hospital storey ،) دکتر صیادی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، اردیبهشت 1394 • "طراحی سیستمهای انتقال آب شهر سبزوار " ) for Systems Design Transmission Water City Sabzevar ،)درس سیستم انتقال آب، دکتر مهرزاد شمس، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، پاییز 1394 • "تحلیل ضربهی قوچ "، دکتر مهرزاد شمس، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، پاییز 1394 • "طراحی سیستم تبرید در شهر قم " )Qom in design system Refrigeration ،)پروژهی درس سیستم های تبرید و سردخانه ، احسان نادری، دکتر موسوی نائینیان، بهار 1395

سوابق کاری :

"مقایسهی یک سیستم AC با یک سیستم سرمایش تبخیری از نظر بحث انرژی و آسایش افراد و کیفیت هوای داخل در 4 اقلیم ایران"، شرکت انرژی، دیماه 1398 • "مدلسازی مصرف برق و آب و گاز و بار حرارتی مجتمع نظام پزشکی تبریز"، پروژهای، آذرماه 1398 • "ضبط ویدیوی آموزشی انرژیپالس پیشرفته با مباحث خاص برای اولین بار"، گروه آپگرینگرید، آبانماه 1398 • "شبیهسازی کیفیت هوای داخل از حیث غلظت دیاکسید کربن و رطوبت نسبی و تأثیر پارامتری دبی هوای ورودی بر آن در کولرهای تبخیری مستقیم در اقلیمهای مختلف"، شرکت انرژی، مهرماه 1398 • "بررسی تاثیر استفاده از شیشههای ترموکرومیک و کنترل زاویه سایهبان، با استفاده از نوشتن یک کد کنترلی ابتکاری در محیط EMS انرژیپالس و بهینهسازی آستانههای فعالسازی آن نسبت به سه هدف انرژی کل، آسایش حرارتی و آسایش بصری ساکنان "، پروژهای، مردادماه 1398 • "بررسی عملکرد بام سبز و تاثیر پارامترهای مختلف آن بر انرژی ساالنه ساختمان "، پروژهای، مردادماه 1398 • "شبیهسازی شیشههای فوتوبیوراکتور و تاثیر آن بر انرژی و روشنایی ساالنه ساختمان "، پروژهای، تیرماه 1398 • "شبیهسازی انرژی مصرفی یک کافه در ادمونتون استان آلبرتا، کشور کانادا و انطباق آن با استانداردهای NECB کانادا "، پروژهای، خردادماه 1398 • "بهینهسازی مشخصات عملکردی سیستم تهویه مطبوع VRF توسط الگوریتم ژنتیک چندهدفه II-NSGA به هدف کاهش مصرف انرژی سرمایشی و ساعات عدم آسایش افراد"، پروژهای، اردیبهشتماه 1398 • "مدلسازی و دادهیابی ترموستات پیشرفته به هدف تنظیم خودکار طبق آسایش حرارتی افراد با مدل فنگر توسط هوش مصنوعی"، پروژهای، فروردینماه 1398 • "مقایسه عملکرد حرارتی ۳ سیستم چیلر فنکویل، سرمایش تبخیری و ترکیب آنها در 40 اقلیم از شهرهای مختلف جهان"، نمایشگاه ISH فرانکفورت آلمان، شرکت انرژی، بهمنماه 1۳97 • "شبیهسازی و مدلسازی عملکرد سیستمهای تهویه مطبوع VRF در شرایط آب و هوایی گوناگون ایران"، پروژهای، بهمنماه 1397 • "بهینهسازی مصرف آب و برق و آسایش حرارتی ساکنان در اثر مدلسازی پارامتری ساعات روشن بودن کولر در دور تند، کند و ساعات خاموشی آن در کولرهای تبخیری مستقیم در اقلیمهای گوناگون ایران"، شرکت انرژی، بهمنماه 1397 • همکاری با گروه UpGreenGrade به عنوان مدرس و برگزاری دورههای آنالین و فیلمهای آموزشی، دیماه 1397 تاکنون • "شبیهسازی انرژی و آب و تأثیر پارامتری دبی هوای ورودی و سرعت فن بر آن در کولرهای تبخیری مستقیم در شهرهای مختلف ایران "، شرکت انرژی، دیماه 1397 • "مدلسازی و تحلیل تأثیر بازده پدهای تبخیری بر مصرف آب و برق کولرهای تبخیری مستقیم در 6 شهر ایران"، شرکت انرژی، مهرماه 1397 • دستیار پژوهشی (RA (و دستیار آموزشی (TA (دکتر بهرنگ سجادی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران، تابستان 97 تاکنون • مدرس دورههای انرژی در ساختمان، مرکز توسعه مهارتهای مهندسی دانشگاه تهران، از تیرماه 97 تاکنون • دبیر رفع اشکال دروس دبیرستان و مدرس خصوصی ریاضی و فیزیک، دبیرستان احسان، از سال 90 تاکنون

دوره های آموزشی مدرس