مهندس حامد مصلحی
رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک رشته تبدیل انرژي دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه مربوطه : دانشگاه فردوسی مشهد
وضعیت : فارغ التحصیل کارشناسی ارشد
زمینه های تحقیقاتی : تحلیل انرژي و ممیزي انرژي ساختمان و صنعت مدلسازي سیستمهاي فتوولتائیک و آبگرمکن خورشیدي شبیه سازي انتشار دود و شعله در اتاق، پیش بینی نحوه آتش سوزي و شبیهسازي احتراق ممیزي انرژي تاسیسات و موتورخانه استقرار سیستم مدیریت انرژي و ایزو 30006
سوابق تحصیلی :

نویسنده اول کتاب "طراحی و محاسبه بار حرارتی ساختمان با استفاده از نرم افزار دیزاین بیلدر"، انتشارات نوآور، 6613 نویسنده دوم کتاب دستورالعمل الزامات طراحی، نصب ونگهداري آبگرمکن خورشیدي، نظام مهندسی مشهد نویسنده دوم کتاب دستورالعمل الزامات طراحی، نصب ونگهداري پمپ حرارتی زمین گرمایی، نظام مهندسی مشهد مقالات علمی و پژوهشی: -بررسی تأثیر مکان قرارگیري دریچه ورودي سیستم توزیع هواي زیرسطحی )UFAD )در فضاهاي آموزشی بر آسایش حرارتی ساکنین مقالات کنفرانسی بین المللی: 1-تأثیر بهکارگیري مواد تغییر فاز دهنده در پوسته خارجی ساختمان بر ایجاد شرایط آسایش حرارتی ساکنان بدون نیاز به سیستم سرمایش و گرمایش، بیست و یکمین کنفرانس بینالمللی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیر، تهران 2-تأثیر بهکارگیري ترکیب مواد تغییر فاز دهنده در پوسته خارجی ساختمان بر کاهش مصرف انرژي ساالنه با استفاده از نرمافزار شبیهساز ENERGYPLUS ،کنفرانس نگهداشت انرژي، تهران 3-تحلیل تأثیرات استفاده از نماي دوپوسته بهعنوان راهکاري بر نگهداشت انرژي در ساختمانهاي مسکونی ایران با استفاده از نرمافزار دیزاین بیلدر، کنفرانس نگهداشت انرژي، تهران 4 -تحلیل اثربخشی مصالح تغییر فاز دهنده در نماهاي آجري ساختمانهاي شهر یزد بر کاهش مصرف انرژي، کنگره بینالمللی افقهاي جدید در معماري و شهرسازي، تهران 5 -تحلیل تأثیرات استفاده از بام سبز بهعنوان راهکاري بر نگهداشت انرژي در اقلیمهاي متفاوت با استفاده از نرمافزار دیزاین بیلدر،کنفرانس نگهداشت انرژي، تهران 6 -بررسی تأثیر دیوار ترومب بر آسایش حرارتی افراد در اقلیم تهران توسط نرمافزار انرژي پالس، ششمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع تهران، پژوهشگاه صنعت نفت 7 -بررسی الیهبندي دمایی سیستم توزیع هواي زیرسطحی )UFAD )در فضاهاي آموزشی با استفاده از CFD 8-تحلیل تغییرات کیفیت هواي داخل و ایجاد کوران در اثر تغییر محل قرارگیري دریچه ورودي سیستم تهویه جابه جایی 9-بررسی روشها و مالحظات طراحی سیستم سرمایش زیر سطحی براي مراکز داده با استفاده از نرم افزار sigmadcx1 ،چهارمین همایش ملی فن آوري هاي نوین صنعت ساختمان توسعه پایدار و فنآوري هاي نوین ساختمانی، 6613 مقالات کنفرانسی ملی: 1-تحلیل تأثیرات استفاده از عایقهاي تغییرفازدهنده بر میزان کاهش مصرف ساالنه انرژي ساختمان در اقلیمهاي مختلف ایران، دومین کنفرانس ملی اقلیم با رویکردي بر بهینهسازي مصرف انرژي، سازمان نظاممهندسی استان اصفهان، دانشگاه اصفهان 2 -تحلیل میزان تأثیرگذاري جنس پوسته خارجی ساختمان بر عملکرد سیستم گرمایش قرنیزي در اقلیم تهران، دومین کنفرانس ملی اقلیم با رویکردي بر بهینهسازي مصرف انرژي، سازمان نظاممهندسی استان اصفهان، دانشگاه اصفهان 3 -تأثیر دماي ذوب مواد تغییر فاز دهنده بکار رفته در دیوار خارجی بر میزان مصرف ساالنه انرژي ساختمان، اولین کنفرانس تأسیسات نوین ساختمانی، دانشگاه تحصیالت تکمیلی کرمان، کرمان 4 -مدلسازي عملکرد سیستم گرمایش قرنیزي در یک ساختمان نمونه با جدار نور گذر جنوبی در اقلیم تهران، اولین کنفرانس تأسیسات نوین ساختمانی، دانشگاه تحصیالت تکمیلی کرمان، کرمان 5 -تحلیل تأثیرات استفاده از عایقهاي تغییر فاز دهنده بر میزان مصرف ساالنه انرژي ساختمان در اقلیم تهران، اولین کنفرانس ملی عایق، پژوهشکده انرژي، تهران 6-تحلیل تأثیرات استفاده از انواع نماها در پوسته خارجی ساختمان بر کاهش میزان مصرف انرژي ساالنه با استفاده از نرمافزارbuilder design، اولین کنفرانس معماري و فضاهاي شهري پایدار، دانشگاه فردوسی 7 -طراحی مبدل حرارتی جهت خنک کاري الکتروموتورهاي ایستگاه پمپاژ آب، ششمین همایش مبدلهاي گرمایی، تهران 8 -امکانسنجی استفاده از سیستم گرمایش ترکیبی خورشیدي براي ساختمانهاي اداري در اقلیم تبریز، پژوهشهاي کاربردي در برق و مکانیک و مکاترونیک، تهران 9-تاثیر اقلیم بر دوره بازگشت سرمایه استفاده از المپ هاي ال اي دي به منظور بهینه سازي در مصرف انرژي، پنجمین کنفرانس انرژي و محیط زیست، تهران

سوابق کاری :

داراي 3 سال سابقه کاري در شرکت بهپویان )کارشناس ارشد ممیزي و بهینه سازي انرژي در ساختمان و صنعت( مدرس نرم افزارهاي تحلیل انرژي ساختمان و بهینه سازي انرزي صنعت در دانشگاهها و همایشهاي برگزار شده مدرس استاندارد سیستم مدیریت انرژي 50001 ISO ورژن 1066 و 10 سوابق تدریس : 1 .آموزش معلمان مشهد به عنوان سفیران انرژی شهرداري مشهد 2 .دوره آموزشی ممیزی انرژی پیشرفته کمیسیون انرژي شهرداري مشهد 3 .دوره آموزشی نرم افزارهای انرژی شهرداري مشهد 4 .دوره آموزشی ممیزی انرژی و نرم افزارهای انرژی سمینار بهینه سازي مصرف انرژي در ساختمان بر مبناي مبحث 61 ،هتل پردیسان مشهد، انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان مشهد 5 .دوره آموزشی نرم افزار دیزاین بیلدر دومین همایش بین المللی تاسیسات حرارتی و برودتی .بیرجند 6 .دوره آموزشی سیستم مدیریت انرژي مبتنی بر استاندارد ایزو 30006 آبفاي شهري حراسان جنوبی، آبفاي شهري بندرعباس، آبفاي شهري اردبیل 7 .دوره آموزشی نرم افزارهای شبیه ساز انرژی ساختمان

دوره های آموزشی مدرس
بسته جامع آموزشی شبیه سازی انرژی، نور طبیعی و تحلیل سیالاتی (CFD) ساختمان با نرم افزار Designbuilder

بسته جامع آموزشی شبیه سازی انرژی، نور طبیعی و تحلیل سیالاتی (CFD) ساختمان با نرم افزار Designbuilder

بسته جامع آموزشی شبیه سازی انرژی، نور طبیعی و تحلیل سیالاتی (CFD) ساختمان با نرم افزار Designbuilder