مهندس قاسم آریانی
رشته تحصیلی :
دانشگاه مربوطه :
وضعیت :
زمینه های تحقیقاتی :
سوابق کاری :

متخصص و مدرس BIM

دوره های آموزشی مدرس
بررسی ابزارها و نرم افزارهای مبتنی بر BIM در دنیا

بررسی ابزار ها و نرم افزار های مبتنی بر BIM در دنیا

بررسی ابزار ها و نرم افزار های مبتنی بر BIM در دنیا